Iban har utarbetats av presentkort företag ecbs, European Committee for Banking Standards.
Uppgift om konto, kostnadsställe, projekt, fritt fält etc.
Resa ska planläggas och genomföras på lämpligaste och billigaste sätt med hänsyn till ändamålet.Ekonomiavdelningen skickar in ansökan till kortföretaget och kortuppgifterna skickas till institutionen ca 10 dagar efter att ansökan behandlats hos kortföretaget.På förfallodagen sker automatiskt utbetalning från bankkontot och samtidigt debiteras skuldkontot.Om du gjort en beställning föreligger betalningsansvar.En skattepliktig förmån av presentkort skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms.Om kvitton inte finns för fakturabeloppet, blir kortinnehavaren betalningsskyldig för resterande belopp.Aldrig attestera en kostnad som på något sätt hör samman med en till honom/henne närstående fysisk eller juridisk person.Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig gåva av presentkort skall beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för preliminärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.
Blanketten finns att på sidan Blanketter för ekonomihantering. .
Använd blanketten Utbetalning via Proceedo och fäst kvittona var för sig på ett A4 papper och lägg som bilaga till blanketten för att verifiera utbetalningen.Vid ny betalning till en "spärrad leverantör" öppnas spärren efter kontroll av att alla leverantörsuppgifter i registret överensstämmer med fakturan, så att betalning sker på rätt sätt.Konto Benämning Debet Kredit 1931 Bankgiro, affärsbanken Personalskatt Löner till tjänstemän Övriga kostnader för förmåner Motkonto skattepliktiga förmåner Avräkning lagstadgade sociala avgifter Sociala avgifter för löner och ersättningar Sociala avgifter för förmånsvärden Upplupna semesterlöner Förändring semesterlöneskuld tjänstemän Beräknade upplupna sociala avgifter Sociala avgifter för semester.8.8 Betalkort, reseförskott, tjänstekort för resor och mobiltelefon inom SLU.8.1 Betalkort Alla betalningar till och från en myndighet ska ske på ett kostnadseffektivt sätt.Bokslut och årsredovisning, i bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.Det betyder att det i fakturan inte ska finnas sådant som inte är överenskommet, exempelvis inte överenskomna faktureringsavgifter.